• English
 • Polski
 • Deutsch
 • General sales conditions

  Ogólne Warunki Sprzedaży

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wszelkie dane dotyczące produktów, cen i parametrów technicznych zawarte w publikacjach firmy Airwent-System zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią wiążącej oferty w świetle prawa handlowego.
  2. Podane ceny są cenami netto. Airwent-System zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
  3. Wszystkie nieoznaczone dodatkowo wymiary zawarte w katalogu, cenniku i publikacjach Airwent-System podane są w milimetrach.
  4. Złożenie zamówienia w Airwent-System jest równoznaczne z akceptacją Warunków Realizacji Zamówień.

  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia można składać w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu, poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście w dziale handlowym firmy.
  2. Przy zamówieniu Zamawiający powinien szczegółowo określić parametry techniczne oraz ilości zamawianych produktów.
  3. Towar zamówiony przez kontrahenta pozostaje własnością Airwent-System do czasu całkowitego uregulowania należności.
  4. Anulowanie zamówienia wymaga formy pisemnej, a Airwent-System zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami za materiały i produkty zakupione bądź wyprodukowane na potrzeby tego konkretnego zamówienia.
  5. Anulowanie zamówienia jest możliwe w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
  6. Nieodebranie lub zwrot zamówionych towarów możliwe jest za zgodą Airwent-System, po uprzednim indywidualnym ustaleniu warunków. W przypadku towarów niestandardowych i robionych na zamówienie Airwent-System zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów.

  WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Zamawiający może dokonać płatności za zamówiony towar w jeden z trzech niżej podanych sposobów:
   • zapłata gotówką przy odbiorze towaru
   • przedpłata przelewem na wskazane konto Airwent-System
   • przelew z odroczonym terminem płatności ustalanym indywidualnie z każdym klientem
  2. Jeżeli zamówienie dotyczy towarów produkowanych na konkretne zamówienie, klient zobowiązany jest do wpłacenia indywidualnie ustalonego zadatku. Termin wykonania zamówienia liczony jest od daty wpływu zadatku na konto lub do kasy Airwent-System.
  3. Wszelkie ustalenia dotyczące odroczenia terminu płatności lub wysokości rabatów negocjowane są indywidualnie z każdym klientem firmy Airwent-System w oparciu o historię współpracy. Płatności są doko- nywane przelewem na konto wskazane przez sprzedającego.
  4. Jeżeli istnieją powody do przypuszczenia, iż Kupujący nie wywiąże się ze zobowiązania płatniczego, niezależnie od wcześniejszych ustaleń, Sprzedający ma prawo do żądania zapłaty w gotówce przed wydaniem towaru.
  5. Klienci posiadający odroczone terminy płatności zobowiązani są do dostarczenia listy pracowników upoważnionych do dokonywania zakupów i odbioru towaru. Lista musi zawierać imię i nazwisko pracownika wraz z numerem dowodu osobistego. Transakcje z odroczonym terminem płatności nie będą realizowane z osobami nie znajdującymi się na liście.
  6. Kupujący nie może potrącać, kompensować lub odliczać od należności jaką ma zapłacić sprzedającemu żadnych kwot jakie dochodzi od niego z tytułu innych kontraktów lub umów handlowych.
  7. Wszelkie ewentualne reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone przez Kupującego nie wstrzymują biegu terminu płatności.

  WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU TOWARU

  1. Odbiór zamówionego towaru możliwy jest w następujący sposób:
   • odbiór osobisty z zakładu produkcyjnego w Starych Babicach ul. Mizikowskiego 3
   • poprzez wysyłkę firmą spedycyjną wskazana przez kupującego na koszt kupującego
   • przez wysyłkę towaru na koszt Airwent-System przy zamówieniach powyżej określonej wartości
  2. Koszty dostawy oraz kto je ponosi będą podawane każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.
  3. Wysyłki realizowane przez transport Airwent-System podlegają takim samym zasadom jak odbiór towaru z magazynu.
  4. Kierowca każdorazowo posiada dokument wydania WZ na podstawie którego należy sprawdzić zgodność dostawy.
  5. Osoba odbierająca towar zobowiązana jest do podpisania dokumentu WZ czytelnie imieniem i nazwiskiem.
  6. Airwent-System ponosi odpowiedzialność za towar do momentu wydania z magazynu, bądź dostarczenia pod wskazany przez odbiorcę adres.
  7. Reklamacje dotyczące cech zewnętrznych, ilości i zgodności z dokumentem WZ złożone po upływie trzech dni roboczych nie będą rozpatrywane.
  8. W przypadku reklamacji jakościowych produktów Airwent-System zastrzega sobie prawo w pierwszej kolejności do wymiany towaru na nowy wolny od wad. Klient nie może żądać od Airwent-System załatwienia reklamacji jakościowej wyłącznie poprzez korektę faktury.
  9. Produkty, które noszą znamiona nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu bądź niewłaściwej eksploatacji nie podlegają reklamacji.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych postanowieniach mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
  2. Ewentualne kwestie sporne nie określone w niniejszych postanowieniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
  Zatrudnimy pracowników hali produkcyjnej